Meter description and parts information.
Technical indicators.


Smartkart type (prepaid) diaphragm domestic gas meter produced by "ITRON" company is used for accounting of natural, non-aggressive low-pressure dry and clean gases.
The meter consists of a mechanical measuring mechanism, a Smartkart measuring device (electronic part), a body, inlet and outlet threaded connections, a shut-off valve and a two-chamber membrane installed inside the body.

 

 

 

Opening the Barcode on the smart meter:

1.YY-Shows the year of release of the Smart Meter.

2. Displays the information in the CC-Caliber table.

3.AZ1-Indicates the country code to be applied.

4.Indicates the X-PART Version.

5.01-Indicates the identification number of the manufacturing plant.

6.123456-Smart meter number shows.

 

An example of the seals of the factory and cell socket of the smart meter              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Smart card-type diaphragm household gas meter manufactured by "ITRON".

 

The parts of the meter in the picture above are as follows:

1.2 inlet and outlet threaded joints; the distance between the grooves is 11 cm;

3    special seals applied to the protective cover of the computing device;

4 mechanical counting mechanism; 8 digits

5 LSD screen;

6    information button;

7 valve opening, credit volume use button;

8 card slot;

9    element housing protective cover.

 

Technical indicators

Meter brand

 

G-4

G-6

Maximum gas consumption Qmax, m3/s

Nominal gas consumption Gnom, m3/s

Minimum gas consumption Qmin, m3/s

Pressure loss Qmax, Pa (not much)

Pressure loss Qmin, Pa (not much)

Max. indicator, m3

During operation max. pressure, bar

6,0

4,0

0,040

200

60,0

99999,999

0,25

10,0

6,0

0,060

200

60,0

99999,999

0,25

 

Note: a 3.6V LS26500 element produced by "Saft" is used as a power source for the operation of the electronic part.

The service life of the element is 9 years under the following conditions:

1. If the operation of the valve is not more than 4 times during the month.
2. If the LCD screen does not work when not in use.
3. When the card transaction is carried out no more than once a week.

5.  Expert review
5.1. External view

- when conducting an external inspection, the completeness of the meter must meet the requirements of the technical documents;

- the marking on the counter must be clear and easy to read;

- information buttons should work easily; there should be no damage on it.

- the paint coating of the counter should be smooth, there should be no signs of corrosion, scratches, or cracks. Threaded joints should not be deformed.

- there should be an arrow on the meter indicating the direction of gas movement.

- there should be no damage or scratches on the meter valve.

- there should be no damage or scratches on the special seals applied to the cover of the calculation mechanism by the manufacturing plant (inspection institution) and around the seal slot.

- there should be no signs of scratches, breaks, holes or foreign objects in the plastic pipe at the outlet of the meter.

- if the meter meets the above requirements, the meter is checked in the following order.

5.2. The sound coming from the counting mechanism of the meter should not exceed 42 db.

- it is checked that the mechanical and electronic indicators are the same.

5.3. The following information is checked in the electronic part:

1. Reserve (residual) loan volume, m3

1

 

         61. 00

 

Figure 1.______________________________________

 

2. Amount of the total loan included, m3

2

 

 

 

263.00

Figure 2________________________________________________

3. Date

1

 

 

 

 

 

10.06.13

Şəkil 3 _________________________________________

  1. 4. Vaxt

 

 

1

 

08:53:42

Şəkil 4_________________________________________

  1. İstifadə olunmuş qazın ümumi həcmi, m3

 

 

 

00201,2m3

Şəkil 5__________________________________________

  1. Mənfiyə gedərək borc kimi 10 və ya 16 bölməsinə düşən qaz həcmi, m3

 

 

10

500.00

Şəkil 6__________________________________________

 

 

     - Sayğaca daxil edilmiş toplam kreditin həcmi sərf olunmuş qazın həcmi və qalıq kreditin həcminin cəmi ilə eynilik təşkil etməlidir. Sayğacın mexaniki və elektron gösrəriciləridə eyni olmalıdır.

5.4. Klapanın vəziyyətinin yoxlanılması üçün aşağı təziqlı hava nasosu vasitəsi ilə sayğacda geriyə axın verilir. Sayğacdan geriyə 20 L-ə qədər qaz axını olarsa, klapan bağlanmalıdır və sayğacın LCD ekranında “ALARM-5” yazısı əks olunur.

              

   ALARM

 

 

5

 

 

     Sayğacın “Alarm-5” rejimindən çıxarılması "reset alarım" kartı vasitəsilə aparılır, bunun üçün "reset alarım" kartı sayğacın kart yuvasına daxil edilir, bu zaman LCD ekranda aşağıdakı işarə əks olunur.

9

 

 

 

---------------------------

       Kartı sayğacdan çıxartmazdan əvvəl 2 dəfə siqnal səsinin eşidilməsi gözlənilməlidir .

     Sayğac “ALARM-5” rejimindən çıxır, klapan bağlı vəziyyətdə qalır.

1

 

 

               61

 

         Klapanın açılması üçün mavi düymə 5 saniyə basılıb saxlanılır, klapan az miqdarda açılır və kəmərə sızmanı yoxlamaq uçün təbii qaz daxil olur,  LCD ekranında aşağıdakı yazı əks olunur.

 

 

 

 

OP:190

 

         190 saniyə ərzində (qalan saniyələr ekranda göstərilir) klapan tam açılmalıdır, (sayğac sistemdə sızma olub, olmamasını yoxlayır) əməliyyat düzgün aparılmadıqda (əməliyyat zamanı sayğacda hava axını baş verərsə) klapan açılmır və bu zaman LCD ekranda aşağıdakı işarə əks olunur və ekranda kran işarəsi yanır- sönür. Bu əməliyyat 3 dəfədən çox aparılmamalıdır. Əks təqdirdə sayğac növbəti günə qədər kilitlənir.

 

 

 

ALARM

 

 

     Klapanın açılması üçün sızma testi əməliyyatını təkrar etmək lazımdır. Əməliyyat qurtardıqdan sonra klapan tam açılarsa, klapan işlək hesab olunur və LCD ekranda aşağıdakı işarə əks olunur:

11

      

 

61:00

5.5. Kart riderinin vəziyyətinin yoxlanması üçün kart yuvasına kart daxil olunur, bu zaman LCD ekranda aşağıdakı işarə əks olunarsa, kart rider işlək hesab olunur.

9

 

 

       --------------------

 

5.6. Sayğacın elektron yaddaş proqramında zavod seriya nömrəsi METER SN kart vasitəsilə ilə yoxlanılır. Kart sayğaca daxil edilir, bu zaman LCD ekranında aşağıdakı işarə əks olunur.

                                      

                     Sayğacın elektron yaddaşına yazılmış zavod seriya nömrəsi

     1

 

       8

 

2278940

                  

Yəni sayğacın elektron yaddaş proqramında zavod seriyası 12AQ10100278940 göstərilir.(sayğacın üzərində yazılmış zavod seriya nömrəsi)

Elektron yaddaşda olan nömrə sayğacın üzərində yazılmış nömrə ilə üst-üstə düşmürsə, sayğac yararsız hesab edilir.

5.7. Sayğacın proqram versiyası FIRMWARE kartı vasitəsilə yoxlanılır. Kart sayğaca daxil olunur, bu zaman ekranda aşağıdakı işarə əks olunur.

1

 

 

092.93

                                                                                               

                                         Elektron yaddaş proqram versiyası

 

 

       5.8. CREDİT BACK olunmuş sayğacların klapanının açılması:

- Hər hansı səbəbdən istismardan çıxarılmış sayğacda istifadə olunmamış qalıq kredit olarsa sayğac yoxlamaya göndərilməzdən əvvəl “Azəriqaz” İB-nin müvafiq QİS-də qalıq kreditin həcmi sayğacdan abonent kartına köçürülür (Credit Back). Bu zaman sayğacın klapanı bağlanır və LCD ekranda OFF rejimi əks olunur. OFF rejimində olan sayğac “Azəriqaz” İB-nin Smart sayğacların tətbiqi və nəzarəti şöbəsi tərəfindən 3E proqramında əvəzlənərək müvafiq QİS üçün “3E” proqramında ayrılmış anbar bazası siyahısına əlavə olunur.

Cədvəl-1

Sərfiyyat üzrə xəta diapazonu

Xəta həddinin qiyməti

Qmin ≤ Q < 0,1Q max

± 3

               0,1Q max ≤ Q<Qmax

± 1,5

 

 

light-logo